بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

همکاران گرامی

    به منظور تسهیل در فرآیند پاسخگویی به مکاتبات داخلی واحدهای سازمانی بانک با یکدیگر؛می توانید با انتخاب گزینه اختتام به همراه یادداشت نتیجه اقدامات انجام شده درخصوص نامه را درج نمایید تا واحد ارسال کننده با مراجعه به درخت پیگیری از نتیجه اقدامات شما درخصوص رسیدگی به نامه مطلع شود.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>