بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

آیا می دانید ؟

از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 953,488 نامه داخلی
به
صورت الکترونیکی تولید و بین واحدهای سازمانی بانک به گردش در آمده است.

مصرف کمتر کاغذ = حفظ درختان بیشتر

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>