بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

 

# به مدد الهی _کرونا_ راشکست می دهیم

 

فاصله اجتماعی (1/5متر) را رعایت می کنیم.

 

دست هایمان را مرتب می شوئیم.

 

ماسک و دستکش استفاده می کنیم.

 

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>