بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

 

جهش تولید

*زکوی یارمی آید نسیم باد نوروزی*

*از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی*

*سخن در پرده می گویم چوگل از غنچه بیرون آی*

*که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی*

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>