بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

 

 

آموزش سیمای مهر

اگر هنگام تهیه پیش نویس از گزینه "پیـش نویـس مشـابه" استفاده می کنید.  ممکن است پیش نویس در سربرگ های قدیمی ارسال شود.برای پیشگیری از این مشکل بشرح زیر اقدام نمایید:

1. متن مورد نظر را از روی پیش نویس قبلی copy نمایید.

2. ارسال پیش نویس را مجدداً باز نمایید، اطلاعات اصلی را تکمیل نمایید، فایل متن را در الگوی نامه جدید paste کنید.

کسب اطلاعات بیشترمیز امداد سیمای مهر 88280040

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>