بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

#  من_ماسک_می زنم

خطر کرونا همچنان باقی است فراموش نکنیم ، هرفرد مبتلا بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی می تواند 406 نفر دیگر را آلوده کند.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>